Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

 

 1. Predávajúci ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Kupujúceho, ktoré Kupujúci poskytol pri zadaní Objednávky prostredníctvom E-shopu na účely plnenia povinností vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy/Objednávky. 
 1. Dotknutou osobou, teda osobou, ktorej osobné údaje Predávajúci spracúva, je fyzická osoba – Kupujúci, s ktorými Predávajúci prostredníctvom E-shopu uzatvára zmluvný vzťah. 
 1. Osobné údaje sú získavané a spracúvané v rozsahu: meno a priezvisko, titul, adresa, prípadne adresa dodania, e-mail, telefónne číslo. 
 1. Účel spracúvania osobných údajov: spracúvanie uvedených osobných údajov je nevyhnutné na plnenie uzatváranej Kúpnej zmluvy, zabezpečenie prepravy Tovaru, na účely vzájomnej komunikácie a na plnenie povinností a uplatňovanie práv z Kúpnej zmluvy. 
 1. Právny základ spracúvania osobných údajov: podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Kupujúci. 
 1. Kategórie príjemcov osobných údajov (komu môžu byť osobné údaje poskytnuté): osoby konajúce na základe poverenia predávajúceho, osoba zabezpečujúca prepravu tovaru, osoba poverená vedením účtovníctva, právny zástupca, audítor, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru. 
 1. Doba uchovávania osobných údajov: Do doby splnenia Kúpnej zmluvy a po jej splnení najdlhšie po dobu plynutia záručných lehôt a premlčacích lehôt na uplatnenie vzájomných nárokov vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo vzniknutých na jej základe. 
 1. Kupujúci má v súvislosti s poskytnutím osobných údajov nasledovné práva:
 • a) právo požadovať od Predávajúceho potvrdenie o tom, či Predávajúci spracúva jeho osobné údaje, právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa Kupujúceho,
 • b) právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • c) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
 • d) práva na prenosnosť osobných údajov, teda právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol Predávajúcemu v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby mu Predávajúci bránil,
 • e) právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týka, je v rozpore so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov; dozorným orgánom na území Slovenskej republiky je: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.
 1. Poskytnutie osobných údajov Kupujúceho je zmluvnou požiadavkou, bez ich poskytnutia nie je možné uzatvorenie a plnenie Kúpnej zmluvy/Objednávky.