Obchodné podmienky

Doprava a platba

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 I. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzájomné vzťahy medzi spoločnosťou NA ZDRAVIE s.r.o., so sídlom Levická 2, 821 08 Bratislava, IČO: 45 939 454 ako predávajúcim a tretími osobami ako kupujúcimi pri predaji tovaru prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na webovom sídle verejnej lekárne prevádzkovanej spoločnosťou NA ZDRAVIE s.r.o.: www.dobre-lieky.sk.
 2. Kontaktné údaje Predávajúceho: sídlo: Levická 2, 821 08 Bratislava, adresa verejnej lekárne: Kristy Bendovej 2, Bratislava, tel.: 02 / 390 237 54, e-mail: info@dobre-lieky.sk.
 3. Orgán dozoru vo veciach ochrany spotrebiteľa: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27.
 4. Orgán dozoru vo veciach liekov a zdravotníckych pomôcok: Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, webové sídlo: www.sukl.sk.

II. Vymedzenie pojmov

 1. Pojmy uvedené veľkým písmenom, budú mať v týchto VOP nižšie uvedený význam:
 2. Predávajúci znamená spoločnosť NA ZDRAVIE s.r.o., so sídlom Levická 2, Bratislava 821 08, IČO: 45 939 454, zapísanú v Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č. 19190/B
 3. E-shop znamená internetový obchod Predávajúceho, ktorý je umiestnený na webovom sídle Predávajúceho ako prevádzkovateľa verejnej lekárne: www.dobre-lieky.sk.
 4. Tovar znamená produkty predávané prostredníctvom E-shopu, teda Voľnopredajné lieky a Doplnkový tovar. Tovarom na účely týchto VOP nie sú lieky a zdravotnícke pomôcky, ktoré nie sú Voľnopredajnými liekmi (lieky „na predpis“); pokiaľ sú na webovom sídle umiestnené informácie o takýchto liekoch alebo zdravotníckych pomôckach, ide výlučne o informačné účely a takýto tovar nie je predmetom predaja prostredníctvom E-shopu.
 5. Skladom znamená do 6 hodín od potvrdenia objednávky prevádzkovateľom E-shopu.
 6. Kúpna cena znamená kúpnu cenu za Tovar. Kúpna cena je uvedená s DPH. Kúpna cena nezahŕňa prípadné náklady na dodanie Tovaru Kupujúcemu.
 7. Kupujúci znamená každú fyzickú osobu spôsobilú na právne úkony v celom rozsahu alebo právnickú osobu, od ktorej Predávajúci dostane riadne vyplnenú Objednávku v súlade s týmito VOP na Tovar.
 8. Objednávka znamená návrh Kupujúceho na uzavretie Kúpnej zmluvy s Predávajúcim uskutočnený prostredníctvom E-shopu spôsobom a za podmienok stanovených v týchto VOP.
 9. Kúpna zmluva znamená kúpnu zmluvu uzavretú medzi Predávajúcim a Kupujúcim, na základe ktorej sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu objednaný Tovar  do miesta určenia a Kupujúci sa zaväzuje prevziať Tovar a zaplatiť Predávajúcemu za objednaný Tovar Kúpnu cenu a cenu za prepravu. Neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy sú tieto VOP.
 10. Voľnopredajné lieky znamená registrované humánne lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis a zdravotnícke pomôcky podľa § 22 ods. 2 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov.
 11. Doplnkový tovar znamená tovar, ktorý nie je liekom ani zdravotníckou pomôckou podľa zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov.
 12. Zákon o liekoch znamená zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov.

III. Objednávka

 1. Kupujúci si Tovar objednáva prostredníctvom elektronického formulára E-shopu za podmienky vyplnenia všetkých údajov formulára, ktoré sú označené ako povinné.
 2. Kúpna zmluva je uzatvorená momentom potvrdenia Predávajúceho o akceptovaní Objednávky Kupujúcemu. Za akceptovanie Objednávky sa nepovažuje zaslanie automatickej potvrdzujúcej e-mailovej alebo inej správy o tom, že Objednávka Kupujúceho bola prijatá do systému E-shopu.
 3. Akákoľvek zmena Objednávky po uzavretí Kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode Kupujúceho a Predávajúceho. Návrh na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy nie je Kupujúci ani Predávajúci povinný prijať.
 4. Ponuka Tovaru a jej zmena sú účinné momentom ich zverejnenia na E-shope. Predávajúci je viazaný ponukou Tovaru zverejnenou v E-shope po celú dobu, po ktorú je ponuka zverejnená, to neplatí pre Tovar, ktorý je označený ako nedostupný alebo ako tovar, ktorý nie je na sklade a pod. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny Kúpnej ceny. Na Kúpne zmluvy uzavreté pred zverejnením zmeny ponuky Tovaru a Kúpnej ceny sa táto zmena nevzťahuje.
 5. Kupujúci je oprávnený objednať humánny liek s obsahom drogového prekurzora len v takom počte balení, v akom je to potrebné na jeden liečebný cyklus a Predávajúci je oprávnený a povinný mu vydať len takýto počet balení. V prípade, ak Kupujúci napriek tomu v Objednávke uvedie vyšší počet balení, na Objednávku sa v časti prevyšujúcej počet balení potrebný na jeden liečebný cyklus neprihliada. Predávajúci má v takom prípade právo odmietnuť uzatvorenie Kúpnej zmluvy na celý predmet Objednávky alebo od uzatvorenej Kúpnej zmluvy v celom rozsahu odstúpiť, má tiež právo odmietnuť uzatvorenie Kúpnej zmluvy na opakovanú Objednávku od tej istej osoby, ktorá už tento bod VOP porušila.
 6. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť Objednávku (odstúpiť od Kúpnej zmluvy) alebo jej časť, ak:
 • si Kupujúci nevyzdvihne Tovar do 30 dní,
 • Tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať,
 • zverejnená cena Tovaru bola celkom zjavne chybná alebo
 • v iných prípadoch výslovne uvedených v týchto VOP.

IV. Kúpna cena a Platobné podmienky

 1. Po uzavretí Kúpnej zmluvy je Kupujúci povinný zaplatiť Kúpnu cenu a prepravné náklady za tovar spôsobom, ktorý si zvolil v Objednávke.
 2. V prípadoch, ak v E-shope pri určitom tovare nie je cena uvedená, prípadne je uvedená nulová cena, znamená to, že cena tovaru v danom momente nie je presne známa. V takom prípade predmetný Tovar nie je v danom čase určený na predaj. Pokiaľ napriek tomu Kupujúci zadá takýto Tovar do Objednávky, odoslanie Objednávky sa považuje iba za prejavenie záujmu o dodanie daného Tovaru a cena bude Kupujúcemu oznámená dodatočne. Po oznámení ceny Tovaru má Kupujúci právo Objednávku potvrdiť alebo odmietnuť. V takom prípade sa Objednávka považuje pre Kupujúceho za záväznú až momentom jej potvrdenia po oznámení ceny.
 3. Kúpnu cenu za objednaný Tovar a prepravné náklady možno uhradiť nasledovnými spôsobmi:
 • v hotovosti vo verejnej lekárni Predávajúceho pri osobnom prevzatí Tovaru; v takom prípade je Kúpna cena splatná najneskôr pri prevzatí objednaného Tovaru;
 • dobierkou pri dodaní Tovaru Kupujúcemu; v takom prípade je Kúpna cena splatná najneskôr pri dodaní objednaného Tovaru Kupujúcemu prostredníctvom pošty alebo kuriérom;
 1. V prípade voľby bezhotovostnej platby musí byť Kúpna cena a tiež prípadné náklady na dopravu zaplatené najneskôr do  pracovných dní odo dňa odoslania Objednávky. V prípade, ak sa tak nestane, je Predávajúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť oznámením zaslaným poštou alebo na e-mailovú adresu Objednávateľa.
 2. Predávajúci vystaví Objednávateľovi na Kúpnu cenu a tiež prípadné náklady na dopravu faktúru, ktorá bude obsahovať všetky povinné náležitosti daňového dokladu podľa príslušných predpisov. Faktúra bude Objednávateľovi dodaná spolu s Tovarom a zároveň bude slúžiť ako dodací list.
 3. Vlastnícke právo k objednanému Tovaru prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho úplným zaplatením celej Kúpnej ceny a nákladov na dopravu objednaného Tovaru.

V. Dodacie podmienky

 1. Kupujúci si pri zadávaní Objednávky má možnosť vybrať z nasledujúcich spôsobov dodania objednaného Tovaru:
 • osobný odber v prevádzkarni – verejnej lekárni prevádzkovanej Predávajúcim (bezplatne);
 • doručenie dobierkou prostredníctvom kuriérskej služby (náklady na prepravu 3,50 EUR vrátane DPH);
 1. Tovar je odoslaný alebo pripravený k odberu do 24 hodin.
 2. Pri Objednávke Tovaru v hodnote viac ako 69 EUR s miestom dodania v rámci územia Slovenskej republiky hradí náklady na dodanie Tovaru Predávajúci.
 3. Pri hmotnosti Tovaru nad 5kg bude cena prepravy dohodnutá individuálne s Kupujúcim.
 4. Objednaný Tovar bude Kupujúcemu dodaný do miesta dodania, ktoré uviedol pri zadávaní Objednávky.
 5. V závislosti od zvoleného spôsobu dodania objednaného Tovaru, Predávajúci umožní Kupujúcemu nakladať s Tovarom alebo odovzdá objednaný Tovar na prepravu do miesta dodania Tovaru osobe poverenej jeho dodaním.
 6. Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia objednaného Tovaru prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho, keď Predávajúci umožní Kupujúcemu nakladať s objednaným Tovarom, resp. odovzdaním objednaného Tovaru na prepravu do miesta dodania Tovaru osobe poverenej jeho dodaním Kupujúcemu.
 7. Pri preberaní tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka alebo jej obal viditeľne poškodený alebo zničený, Kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať Predávajúceho a s doručujúcou osobou spísať zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie Tovaru alebo jeho obalu nebudú v takýchto prípadoch akceptované.

VI. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy a vrátenie Tovaru v prípade Voľnopredajných liekov

 1. Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú na odstúpenie od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bol predaj Voľnopredajných liekov.
 2. Kupujúci je oprávnený vrátiť Predávajúcemu Voľnopredajný liek (liek alebo zdravotnícku pomôcku) len za podmienok upravených v tomto článku. Najneskôr spolu s tým  je povinný Predávajúcemu doručiť aj písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy na adresu sídla Predávajúceho, v ktorom je povinný uviesť, z akého dôvodu Voľnopredajný liek vracia.
 3. Liek možno vrátiť do 7 (siedmich) dní odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje:
 • liek v inej liekovej forme, v inom množstve liečiva v jednej dávke lieku alebo v inej veľkosti balenia, ako bol objednaný,
 • iný počet balení lieku, ako bol objednaný,
 • liek s dátumom exspirácie kratším, ako je čas liečby zaslaným liekom pri dodržaní dávkovania lieku v súlade s údajmi uvedenými v písomnej informácii pre používateľov lieku,
 • poškodený vnútorný obal lieku,
 • liek bez písomnej informácie pre používateľa lieku alebo písomnú informáciu pre používateľa lieku, ktorá nie je v štátnom jazyku alebo v inom jazyku ako v štátnom jazyku, ak ide o písomnú informáciu pre používateľa lieku podľa § 22 ods. 6 písm. a) Zákona o liekoch,
 • liek s inou šaržou, ako je šarža uvedená na dodacom liste.
 1. Zdravotnícku pomôcku možno vrátiť do 7 (siedmich) dní odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje:
 • poškodenú zdravotnícku pomôcku,
 • iný počet balení zdravotníckej pomôcky, ako bol objednaný,
 • zdravotnícku pomôcku po dátume exspirácie,
 • zdravotnícku pomôcku, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode,
 • zdravotnícku pomôcku bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v štátnom jazyku.
 1. Vrátenie Voľnopredajného lieku, ak ide o liek alebo zdravotnícku pomôcku vrátenú Kupujúcim z dôvodov uvedených v odsekoch 3. alebo 4. tohto článku VOP, vybaví Predávajúci vo ním prevádzkovanej verejnej lekárni výmenou vráteného lieku alebo vrátenej zdravotníckej pomôcky za sumu, ktorú Kupujúci za vrátený liek alebo zdravotnícku pomôcku zaplatil Predávajúcemu vrátane nákladov na doručenie zásielky.
 2. Voľnopredajný liek (liek alebo zdravotnícku pomôcku) možno vrátiť na účel reklamácie:
 • odovzdaním vo verejnej lekárni prevádzkovanej Predávajúcim  alebo
 • zaslaním poštovej zásielky obsahujúcej vrátený Voľnopredajný liek (liek alebo zdravotnícku pomôcku) a písomnú informáciu o dôvodoch vrátenia Predávajúcemu.
 1. Vrátené Voľnopredajné lieky musia byť nepoužité, v pôvodnom nepoškodenom obale (s výnimkou prípadu, ak je dôvodom vrátenia práve poškodený obal), s kompletným príslušenstvom, návodom, resp. písomnou informáciou pre používateľa lieku, záručným listom a kópiou Objednávky.
 2. Voľnopredajné lieky nie je možné vrátiť na dobierku; takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia sa späť Kupujúcemu.

VII. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy a vrátenie Tovaru v prípade Doplnkového tovaru

 1. Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú na odstúpenie od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bol predaj Doplnkového tovaru, pokiaľ je Kupujúci spotrebiteľom
 2. Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní odo dňa prevzatia Doplnkového tovaru. Bez ohľadu na iné ustanovenia uvedené v týchto obchodných podmienkach môže Kupujúci odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie Doplnkového tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 3. Podrobnosti o spôsobe a forme odstúpenia od zmluvy obsahuje poučenie spotrebiteľa a vzor odstúpenia od zmluvy, ktoré budú Kupujúcemu poskytnuté pri každom nákupe a ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 týchto VOP.
 4. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať Doplnkový tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. Náklady na vrátenie Doplnkového tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy znáša Kupujúci. Vracaný Doplnkový tovar nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s ním musí Kupujúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného Doplnkového tovaru, ktoré dostal pri jeho kúpe. Doplnkový tovar sa nevracia na dobierku; takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia sa späť Kupujúcemu.
 5. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností Kupujúceho, Predávajúci prevezme Doplnkový tovar späť a do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vráti Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to vopred dohodnutým spôsobom.
 6. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
 • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Kupujúceho a Kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho,
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré Kupujúci výslovne požiadal Predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy Predávajúceho u Kupujúceho a Kupujúci si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal.
 1. V prípade akceptovania požiadavky Kupujúceho na zrušenie Kúpnej zmluvy v iných prípadoch ako je uplatnenie práva Kupujúceho na odstúpenie od Kúpnej zmluvy v lehote 14 dní, má Predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a peňažnú úhradu vo výške 0,05 % z ceny dotknutého Doplnkového tovaru za každý deň, ktorý uplynul od prevzatia Doplnkového tovaru do dňa zrušenia Kúpnej zmluvy.

VIII. Reklamačný poriadok a nároky z vád Tovaru, Alternatívne riešenie sporov

 1. Predávajúci zodpovedá za to, že objednaný Tovar je bez vád, má požadovanú, prípadne právnymi predpismi stanovenú akosť, mieru, množstvo alebo hmotnosť.
 2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má objednaný Tovar v čase jeho prevzatia Kupujúcim alebo ktoré sa na objednanom Tovare vyskytnú v dobe minimálnej trvanlivosti/do dátumu spotreby alebo v záručnej dobe. To sa nevzťahuje na vadu, pre ktorú bola na objednaný Tovar poskytnutá Predávajúcim zľava z Kúpnej ceny.
 3. Za vadu objednaného Tovaru nie je možné považovať jeho zmenu, ktorá vznikla v priebehu minimálnej doby trvanlivosti, záručnej doby alebo do dátumu spotreby Tovaru v dôsledku jeho nesprávneho používania, mechanického poškodenia, nesprávneho skladovania alebo nedovoleného zásahu.
 4. Záručná doba a lehota na uplatnenie reklamácie na Tovar pre Kupujúcich, ktorí sú spotrebiteľmi, je 24 mesiacov. Ak je na obale Tovaru, jeho balení alebo návode k nemu vyznačený dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti, je záručná doba a lehota na uplatnenie reklamácie určená týmto dátumom. V prípade, ak je na Tovare, jeho obale alebo návode k nemu vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
 5. Kupujúci berie na vedomie, že s Tovarom je potrebné zaobchádzať v súlade s priloženou písomnou informáciou výrobcu.
 6. Kupujúci si uplatní práva zo zodpovednosti za vady doručením písomnej a vlastnoručne podpísanej reklamácie na adresu sídla Predávajúceho uvedenú v Čl. I. týchto VOP za nasledovných podmienok:
 • V reklamácií je povinný Kupujúci uviesť svoje meno a priezvisko, presnú adresu, popísať určito a zrozumiteľne akú vadu Tovar má a aké práva zo zodpovednosti za vady si voči Predávajúcemu uplatňuje a priložiť kópiu dokladu o zakúpení Tovaru, príp. záručný list, ak bol vydaný.
 • V reklamácií je povinný Kupujúci uviesť svoje meno a priezvisko, presnú adresu, popísať určito a zrozumiteľne akú vadu Tovar má a aké práva zo zodpovednosti za vady si voči Predávajúcemu uplatňuje a priložiť kópiu dokladu o zakúpení Tovaru, príp. záručný list, ak bol vydaný.
 • Spolu s reklamáciou je Kupujúci povinný doručiť Predávajúcemu vadný Tovar spôsobom stanoveným týmito VOP. Reklamovaný Tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, v originálnom obale.
 • O uplatnení reklamácie vydá Predávajúcu Kupujúcemu potvrdenie.
 • Poverený zamestnanec Predávajúceho po podaní reklamácie v nasledovných lehotách určí spôsob, akým bude reklamácia vybavená: ihneď pokiaľ nejde o zložitý prípad; do 3 pracovných dní v zložitých prípadoch; do 30 dní v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické posúdenie.
 • Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci reklamáciu vybaví určeným spôsobom ihneď, v odôvodnených prípadoch aj neskôr, avšak vždy najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 • Pri posudzovaní nárokov Kupujúcich, ktorí sú spotrebiteľmi, z vád Tovaru sa Predávajúci riadi príslušnými ustanoveniami Zákona o liekoch, Občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
 • Pokiaľ Predávajúci reklamáciu uzná, určí najprv podľa príslušných zákonných ustanovení spôsob, ktorým reklamáciu vybaví, t.j. napr. odovzdaním opraveného Tovaru, výmenou Tovaru, vrátením Kúpnej ceny Tovaru, poskytnutím primeranej zľavy z ceny Tovaru a následne reklamáciu určeným spôsobom vybaví.
 • Pokiaľ je reklamácia neoprávnená, vybaví ju Predávajúci jej odôvodnený zamietnutím. Pokiaľ bola reklamácia uplatnená do 12 mesiacov od kúpy, môže byť zamietnutá len na základe odborného posúdenia, náklady odborného posúdenia znáša Predávajúci bez ohľadu na jeho výsledok. Predávajúci je povinný poskytnúť. Kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Pokiaľ bola reklamácia uplatnená po 12 mesiacoch od kúpy, Predávajúci v potvrdení o vybavení reklamácie uvedie kontaktné údaje osoby, ktorej môže Kupujúci zaslať Tovar na odborné posúdenie. Ak je Tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, všetky náklady znáša. Predávajúci bez ohľadu na jeho výsledok. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova a Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady, pričom znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 • O vybavení reklamácie vydá Predávajúci písomné potvrdenie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 1. V prípade reklamovania vady Tovaru zakúpeného Kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, má Kupujúci nasledovné práva vyplývajúce zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru:
 • Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 • Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady.
 • Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 • Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
 • Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 1. Pri reklamáciách Voľnopredajných liekov sa postupuje podľa ustanovení Čl. VI. týchto VOP, ktoré majú prednosť pred týmto článkom VOP.
 2. Sťažnosti alebo podnety, ktoré nie sú reklamáciami vád Tovaru, môžu Kupujúci adresovať priamo Predávajúcemu alebo v prípade nespokojnosti s vybavením príslušnému orgánu dozoru. Kontaktné údaje sú uvedené v Čl. I. týchto VOP.
 3. Kupujúci má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy uzatvorenej cez E-shop na subjekt alternatívneho riešenia sporov, možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. V prípade, ak Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na takúto žiadosť Kupujúceho odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie do 30 (tridsiatich) dní odo dňa jej odoslania, má Kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporu podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je: Slovenská obchodná inšpekcia alebo  iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky. Kupujúci má právo zvoliť si, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.
 4. Kupujúci môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu aj elektronicky prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorá je dostupná on-line na adrese:https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

 

IX. Informácie o spracúvaní osobných údajov

 

 1. Predávajúci ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Kupujúceho, ktoré Kupujúci poskytol pri zadaní Objednávky prostredníctvom E-shopu na účely plnenia povinností vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy/Objednávky.
 2. Dotknutou osobou, teda osobou, ktorej osobné údaje Predávajúci spracúva, je fyzická osoba – Kupujúci, s ktorými Predávajúci prostredníctvom E-shopu uzatvára zmluvný vzťah.
 3. Osobné údaje sú získavané a spracúvané v rozsahu: meno a priezvisko, titul, adresa, prípadne adresa dodania, e-mail, telefónne číslo.
 4. Účel spracúvania osobných údajov: spracúvanie uvedených osobných údajov je nevyhnutné na plnenie uzatváranej Kúpnej zmluvy, zabezpečenie prepravy Tovaru, na účely vzájomnej komunikácie a na plnenie povinností a uplatňovanie práv z Kúpnej zmluvy.
 5. Právny základ spracúvania osobných údajov: podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Kupujúci.
 6. Kategórie príjemcov osobných údajov (komu môžu byť osobné údaje poskytnuté): osoby konajúce na základe poverenia predávajúceho, osoba zabezpečujúca prepravu tovaru, osoba poverená vedením účtovníctva, právny zástupca, audítor, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru.
 7. Doba uchovávania osobných údajov: Do doby splnenia Kúpnej zmluvy a po jej splnení najdlhšie po dobu plynutia záručných lehôt a premlčacích lehôt na uplatnenie vzájomných nárokov vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo vzniknutých na jej základe.
 8. Kupujúci má v súvislosti s poskytnutím osobných údajov nasledovné práva:
 • právo požadovať od Predávajúceho potvrdenie o tom, či Predávajúci spracúva jeho osobné údaje, právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa Kupujúceho,
 • právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
 • práva na prenosnosť osobných údajov, teda právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol Predávajúcemu v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby mu Predávajúci bránil,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týka, je v rozpore so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov; dozorným orgánom na území Slovenskej republiky je: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.
 1. Poskytnutie osobných údajov Kupujúceho je zmluvnou požiadavkou, bez ich poskytnutia nie je možné uzatvorenie a plnenie Kúpnej zmluvy/Objednávky.

X. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP ako aj všetky ich zmeny nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.dobre-lieky.sk.
 2. Kupujúci odoslaním Objednávky Predávajúcemu vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a bez výhrady s nimi súhlasí a zaväzuje sa ich dodržiavať. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo vykonávať zmeny týchto VOP. Pre účely Kúpnej zmluvy sa použije znenie tých VOP, ktoré boli účinné v čase odoslania Objednávky Predávajúcemu, ak nie je dohodnuté inak.
 4. V prípade, ak bude niektoré ustanovenie týchto VOP z akéhokoľvek dôvodu považované za neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné alebo sa takým stane, nebude to mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení týchto VOP. V takom prípade sa bude postupovať podľa iného ustanovenia týchto VOP, ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky ako aj inštitútov, ktoré sú upravené slovenským právnym poriadkom, pričom sa použijú také ich ustanovenia, aby bol zachovaný účel ustanovenia VOP, ktoré je považované za neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, alebo sa takým stalo.
 5. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku –elektronickú, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
 6. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo Zákona o liekoch, z Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 21/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov alebo zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie, zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté a majú pred nimi prednosť.
 7. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť ich zverejnením dňa 25.5.2018

 

Príloha č. 1 – Odstúpenie od zmluvy – Doplnkový tovar

 

 

POUČENIE

O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Právo na odstúpenie od zmluvy
 • Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
 • Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.
 • Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese NA ZDRAVIE s.r.o., Levická 2, 821 08 Bratislava, e‑mail: info@dobre-lieky.sk. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.
 • Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
 1. Dôsledky odstúpenia od zmluvy
 •           o   Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s                             uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa                   nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší                     bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného                           odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o                             odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste                       použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez                         účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
 •          o   Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na                      našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho,                  čo nastane skôr.
 • Vrátenie tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy:
 • Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
 • Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.
 • Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

NA ZDRAVIE s.r.o.

Levická 2

821 08 Bratislava

 

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby*:

...........................................................................................................................................

Dátum objednania/dátum prijatia* .........................................................................................

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* .........................................................................

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* .........................................................................................

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):

 

_____________________________

(podpis)

 

Dátum: ............................................

 

* Nehodiace sa prečiarknite.

hore

Doprava a platba

 1. GLS - Dobierka - v hotovosti alebo kartou u vodiča
  • Cena dopravy sa neúčtuje pri objednávke nad 69 € a do hmotnosti 5kg
  • Cena za dopravu a platbu je 3,50 €
 2. GLS - Platba kartou online
  • Cena dopravy sa neúčtuje pri objednávke nad 69 € a do hmotnosti 5kg
  • Cena za dopravu a platbu je 2,80 €
 3. GLS - TatraPay - platba vopred pre klientov Tatra banky
  • Cena dopravy sa neúčtuje pri objednávke nad 69 € a do hmotnosti 5kg
  • Cena za dopravu a platbu je 2,80 €
 4. Osobný odber - Lekáreň Karpatia Bratislava - V hotovosti alebo platobnou kartou v lekárni
  • Tovar je možné ZADARMO osobné prevziať na adrese:
  • , Kristy Bendovej 2, Bratislava – Dúbravka
  • DÔLEŽITÉ: Pri osobnom odbere vzdy počkajte na zaslanie potvrdzujúceho e-mailu o tom, že je Váš tovar pripravený na vyzdvihnutie, Inak je možné, že tovar nebude k odberu pripravený!!!
 5. Osobný odber - Lekáreň Trnavské Mýto, Bratislava - V hotovosti alebo platobnou kartou v lekárni - Lekáreň Trnavské mýto budeme v termíne 16.8-.24.8. rekonštruovať, tento osobný odber nie je možné vybrať
  • Tovar je možné ZADARMO osobné prevziať na adrese:
  • , Trnavská 1, 83104 Bratislava
  • DÔLEŽITÉ: Pri osobnom odbere vzdy počkajte na zaslanie potvrdzujúceho e-mailu o tom, že je Váš tovar pripravený na vyzdvihnutie, Inak je možné, že tovar nebude k odberu pripravený!!!
 6. Osobný odber - Lekáreň M Park, Považská Bystrica - V hotovosti alebo platobnou kartou v lekárni
  • Tovar je možné ZADARMO osobné prevziať na adrese:
  • , Centrum 8, 01701 Považská Bystrica
  • DÔLEŽITÉ: Pri osobnom odbere vzdy počkajte na zaslanie potvrdzujúceho e-mailu o tom, že je Váš tovar pripravený na vyzdvihnutie, Inak je možné, že tovar nebude k odberu pripravený!!!
 7. Osobný odber - Lekáreň Karpatia Bratislava - Platba kartou online
  • Tovar je možné ZADARMO osobné prevziať na adrese:
  • , Kristy Bendovej 2, Bratislava – Dúbravka
  • DÔLEŽITÉ: Pri osobnom odbere vzdy počkajte na zaslanie potvrdzujúceho e-mailu o tom, že je Váš tovar pripravený na vyzdvihnutie, Inak je možné, že tovar nebude k odberu pripravený!!!
 8. Osobný odber - Lekáreň Trnavské Mýto, Bratislava - Platba kartou online - Lekáreň Trnavské mýto budeme v termíne 16.8-.24.8. rekonštruovať, tento osobný odber nie je možné vybrať
  • Tovar je možné ZADARMO osobné prevziať na adrese:
  • , Trnavská 1, 83104 Bratislava
  • DÔLEŽITÉ: Pri osobnom odbere vzdy počkajte na zaslanie potvrdzujúceho e-mailu o tom, že je Váš tovar pripravený na vyzdvihnutie, Inak je možné, že tovar nebude k odberu pripravený!!!
 9. Osobný odber - Lekáreň M Park, Považská Bystrica - Platba kartou online
  • Tovar je možné ZADARMO osobné prevziať na adrese:
  • , Centrum 8, 01701 Považská Bystrica
  • DÔLEŽITÉ: Pri osobnom odbere vzdy počkajte na zaslanie potvrdzujúceho e-mailu o tom, že je Váš tovar pripravený na vyzdvihnutie, Inak je možné, že tovar nebude k odberu pripravený!!!
 10. Osobný odber - Lekáreň Karpatia Bratislava - TatraPay - platba vopred pre klientov Tatra banky
  • Tovar je možné ZADARMO osobné prevziať na adrese:
  • , Kristy Bendovej 2, Bratislava – Dúbravka
  • DÔLEŽITÉ: Pri osobnom odbere vzdy počkajte na zaslanie potvrdzujúceho e-mailu o tom, že je Váš tovar pripravený na vyzdvihnutie, Inak je možné, že tovar nebude k odberu pripravený!!!
 11. Osobný odber - Lekáreň Trnavské Mýto, Bratislava - TatraPay - platba vopred pre klientov Tatra banky - Lekáreň Trnavské mýto budeme v termíne 16.8-.24.8. rekonštruovať, tento osobný odber nie je možné vybrať
  • Tovar je možné ZADARMO osobné prevziať na adrese:
  • , Trnavská 1, 83104 Bratislava
  • DÔLEŽITÉ: Pri osobnom odbere vzdy počkajte na zaslanie potvrdzujúceho e-mailu o tom, že je Váš tovar pripravený na vyzdvihnutie, Inak je možné, že tovar nebude k odberu pripravený!!!
 12. Osobný odber - Lekáreň M Park, Považská Bystrica - TatraPay - platba vopred pre klientov Tatra banky
  • Tovar je možné ZADARMO osobné prevziať na adrese:
  • , Centrum 8, 01701 Považská Bystrica
  • DÔLEŽITÉ: Pri osobnom odbere vzdy počkajte na zaslanie potvrdzujúceho e-mailu o tom, že je Váš tovar pripravený na vyzdvihnutie, Inak je možné, že tovar nebude k odberu pripravený!!!

hore